วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2556

alligator กับ crocodile ต่างกันอย่างไร

ความเหมือนที่แตกต่างระหว่าง  Crocodile และ Alligator     
                                               
                                                                                                        


         หลายคนคงเคยได้ยินภาษาอังกฤษคำว่า crocodileและ alligator 2 คำนี้
มีความหมายที่เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร หลายคนบอกว่า 2 คำนี้มีความหมาย
เดียวกันคือหมายถึง จระเข้ แต่บางคนบอกว่า alligator นั้นหมายถึงจระเข้ขนาดเล็ก 
ส่วน crocodile นั้นหมายถึงจระเข้ขนาดใหญ่ คำพูดที่กล่าวมาข้างต้นจริงเท็จแค่ไหน 
บทความเรื่องนี้คงสามารถไขข้อข้องใจของหลายคนได้

           จากการค้นคว้าข้อมูลในเว็บไซต์ต่างๆเรื่องเกี่ยวกับ crocodile และ alligator
พบว่าอันที่จริงแล้วสัตว์ 2 ชนิดนี้จัดอยู่ในไฟลัมเดียวกันคือ ไฟลัมคอร์ดาตา (
Phylum Chordata)  คลาสเรปทิเลีย (Class Reptilia) แต่มีวงศ์ (Family) ที่ต่างกัน
โดย crocodile จัดอยู่ใน Family Crocodylidae ในขณะที่ alligator จัดอยู่ใน
Family Alligatoridae ทั้ง crocodile และ alligator เป็นสัตว์เลือดเย็นที่มีอุณหภูมิ
ของร่างกายไม่คงที่คือจะเปลี่ยนแปลงไปตาม อุณหภูมิของสภาพแวดล้อม
นี่เป็นเหตุผลที่ว่าทั้ง crocodile และ alligator มักอาศัยอยู่ตามบึงหรือแหล่งน้ำ
ที่มีอุณภูมิเฉลี่ยประมาณ 27 องศาเซลเซียสเพราะอุณหภูมิดังกล่าวจะทำให้
มันสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างเหมาะสม จากการสำรวจพบว่า crocodile
ส่วนใหญ่มักอาศัยอยู่ทางตอนใต้ของทวีปอเมริกา ทวีปแอฟริกาและทวีปเอเชีย
 ซึ่ง crocodile ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดได้แก่ crocodile สายพันธุ์ที่อาศัยอยู่ใน
แหล่งน้ำเค็ม โดยวัดขนาดความยาวลำตัวได้ 9 เมตรและมีน้ำหนักตัวมากถึง
1 ตันเลยทีเดียว ในขณะที่ alligator ส่วนใหญ่มักอาศัยอยู่ทางตอนเหนือ
ของทวีปอเมริกาตั้งแต่รัฐ Carolina ไปจนถึงรัฐ Texas โดยเฉลี่ยแล้ว alligator
จะมีขนาดลำตัวเล็กกว่า crocodile คือมีความยาวลำตัวเฉลี่ย 4.5 เมตรแต่ทั้ง
alligator และ crocodile นั้นมีอายุเฉลี่ยนานถึง 50 ปีเลยทีเดียว

          หากจะกล่าวถึงลักษณะทางกายภาพของทั้ง crocodile และ alligator
นั้น อาจสรุปได้เป็น 2 ประเด็นคือมีทั้งความเหมือนและความแตกต่าง เช่น ทั้ง
crocodile และ alligator จะมีพังพืดที่เท้าซึ่งมีส่วนช่วยให้พวกมันว่ายน้ำได้ดี
ประกอบกับผิวหนังที่มีลักษณะเป็นลายตารางที่มีความแข็งแกร่งเทียบเท่ากับ
เสื้อเกราะและตำแหน่ง ของตาและรูจมูกที่ค่อนไปทางส่วนบนของหัวช่วยให้
พวกมันสามารถล่าเหยื่อได้ อย่างมีประสิทธิภาพในเวลากลางคืน นอกจากนั้น
พวกมันยังมีอวัยวะรับสัมผัสที่มีความไวต่อเสียงและแรงสั่นสะเทือน ใต้น้ำอีกด้วย
หากกล่าวถึงเรื่องของอวัยวะรับสัมผัส ทั้ง crocodile และ alligator มีตุ่มรับ
สัมผัสขนาดเล็กอยู่บริเวณรอบขากรรไกรทั้งด้านบนและด้านล่าง ซึ่งถ้ามองเข้า
ไปใกล้ๆจะพบว่าตุ่มรับสัมผัสเหล่านี้มีลักษณะคล้ายตอบนผิว หนังของคนที่เพิ่ง
โกนหนวดเสร็จใหม่ๆ ตุ่มรับสัมผัสเหล่านี้ทำหน้าที่ในการตรวจสอบแรงสั่นสะเทือน
ใต้น้ำเพื่อบอก ให้ทราบถึงตำแหน่งของเหยื่อได้อย่างแม่นยำ โดยปกตินักวิทยาศาสตร์
เรียกตุ่มรับสัมผัสเหล่านี้ว่า ISOsซึ่งมาจากคำว่า Integumentary Sense Organs
หมายถึงอวัยวะรับสัมผัสที่ปกคลุมอยู่บนผิวหนังทั่วร่างกาย แต่ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อ
ใหม่เป็น DPRsซึ่งมาจากคำว่า Dermal Pressure Receptor หมายถึง ปลายประสาท
รับสัมผัสและแรงกดดันบริเวณชั้นผิวหนัง แต่จากการสำรวจพบว่า crocodile
จะมีปลายประสาทรับสัมผัสเหล่านี้กระจายอยู่บนชั้นผิวหนังทั่วลำตัวผิดกับ alligator
ซึ่งจะพบปลายประสาทรับสัมผัสนี้เฉพาะบริเวณรอบขากรรไกรเท่านั้น
 
            เราอาจคาดไม่ถึงว่าความแตกต่างจุดนี้เป็นประโยชน์มากเวลาที่ต้องการทราบว่า
ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากหนังจระเข้ของท่านไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าหรือรองเท้า ชิ้นใดทำมาจาก
หนังของ crocodile และชิ้นใดที่ทำมาจากหนังของ alligator โดยสังเกตว่าหากพบ
จุดดำอยู่บนหนังจระเข้นั่นแสดงว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวทำมา จากหนังของ crocodile
อย่างแน่นอน
   

     ซ้าย : หนังของ crocodile :
ที่มาhttp://www.flmnh.ufl.edu/cnhc/images/!cbd-faq-q1k.jpg  

หนังของ alligator :
ที่มา http://www.flmnh.ufl.edu/cnhc/images/!cbd-faq-q1j.jpg
            
         ส่วนความแตกต่างทางกายภาพอื่นๆระหว่าง alligator และ crocodile
คือลักษณะของปากและขากรรไกรโดยปากของ alligator จะมีลักษณะกว้าง
คล้ายรูปตัว U ในขณะที่ crocodile จะมีลักษณะปากที่ยาวกว่าคล้ายรูปตัว V
ซึ่งลักษณะดังกล่าวถูกออกแบบมาให้เหมาะสมกับชนิดของเหยื่อที่พวกมันกิน

                                         
                                                      ลักษณะของปาก
ซ้าย : ปากของ alligator    http://images.jupiterimages.com/common/detail/49/95/23359549.jpg  
ขวา
: ปากของ crocodile http://2.bp.blogspot.com/_VVjUm4hzpvo/SE0wlJTuTCI/AAAAAAAAAXc/1aNV1a-gTL8/s400/IMGP0423.JPG            เนื่องจากเหยื่อส่วนใหญ่ของ alligator จะเป็นสัตว์ขนาดเล็กเช่น เต่า หอย
และปลา ปากของมันจึงออกแบบมาให้สามารถรับแรงกดได้เวลาที่มันต้องใช้ปากเพื่อ
แกะหรือ เปิดเปลือกหอยและกระดองเต่า ผิดกับ crocodile ที่เหยื่อส่วนใหญ่ของพวกมัน
จะเป็นสัตว์ที่มีทั้งขนาดเล็กไปจนถึงสัตว์เลี้ยง ลูกด้วยน้ำนมขนาดใหญ่ ทำให้ปากของ
มันถูกออกแบบมาให้มีความแข็งแรงและออกแรงกัดได้มากเป็นพิเศษ นอกจากนั้น
ลักษณะฟันของ alligator และ crocodile ก็มีความแตกต่างกัน ใน alligator เราจะ
สังเกตเห็นว่าฟันด้านบนจะมีลักษณะกว้างกว่าฟันด้านล่าง ทำให้เวลาที่มันปิดปาก
ลักษณะของฟันจะคร่อมกันอยู่โดยฟันบนจะครอบทับฟันล่างจนสนิท หรือแม้กระทั่ง
ฟันซี่ที่ 4 ที่ปกติมีลักษณะใหญ่กว่าฟันซี่อื่นก็ถูกครอบจนสนิทด้วยเช่นกันดังภาพ A
ส่วน crocodile นั้นฟันด้านบนและด้านล่างจะมีความกว้างที่ใกล้เคียงกันมากทำให้
เวลาที่มัน เปิดปากจะเห็นว่าฟันด้านล่างและด้านบนจะประสานกันพอดีจะมีก็แต่ฟันซี่
ที่ 4 ซึ่งมีลักษณะใหญ่กว่าฟันซี่อื่นที่จะมีลักษณะยื่นออกมาด้านบนดังภาพ B 
 
           ความแตกต่างทางกายภาพอีกอย่างหนึ่งคือ crocodile จะมีลำตัวเป็น
สีเหลืองอมเทา ในขณะที่ alligator จะมีลำตัวเป็นสีดำอมน้ำตาล alligator 
ส่วนใหญ่อาศัยในแหล่งน้ำจืด ในขณะที่ crocodile ชอบอาศัยในแหล่งน้ำกร่อย
หรือแหล่งน้ำเค็มเช่นบริเวณป่าชายเลนและทะเล ซึ่งความแตกต่างเรื่องถิ่น
อาศัยนี้สามารถเชื่อมโยงได้กับเรื่องของต่อมขับ เกลือ

 

Crocodile :
   ที่มา http://www.freewebs.com/ppinpg/mother.jpg  
 
ขวา alligator
ที่มา http://www.worldofstock.com/slides/NAN4718.jpg
                 

               อันที่จริงแล้วทั้ง crocodile และ alligator ต่างก็มีต่อมขับเกลืออยู่
บริเวณลิ้นซึ่ง crocodile ยังคงใช้ต่อมดังกล่าวช่วยขับเกลือออกจากร่างกายแต่ดู
เหมือนว่าต่อมขับเกลือ ใน alligator นั้นไม่สามารถทำหน้าที่นี้ได้แล้ว และนี่ก็เป็น
คำตอบได้ดีว่าเหตุใด crocodile จึงสามารถดำรงชีวิตอยู่ในแหล่งน้ำกร่อยได้ดีกว่า
 alligator นักวิทยาศาสตร์บางท่านเชื่อว่าอาจเป็นเพราะ crocodile มีบรรพบุรุษ
เคยอาศัยอยู่ในทะเลมาก่อนจึงทำให้ต่อมขับเกลือของ crocodile ในรุ่นปัจจุบัน
ยังสามารถที่ทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์
 
 
                                                       ต่อมขับเกลือบริเวณลิ้น 
                                   (ที่มา : http://www.flmnh.ufl.edu/cnhc/images/!cbd-faq-q1h.jpg )
  
           จากการเปรียบเทียบที่ผ่านมาส่วนใหญ่จะเป็นการสังเกตลักษณะจากภายนอก 
แต่หากจะกล่าวถึงเรื่องของพฤติกรรมนั้น คนส่วนใหญ่มักคิดว่า crocodile มีความ
ก้าวร้าวมากกว่า alligator ความคิดนี้ถูกสำหรับ crocodile บางสายพันธุ์เท่านั้น โดย
นักวิทยาศาสตร์กล่าวว่า crocodile สายพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำเค็มส่วนใหญ่จะมี
ความก้าวร้าวมากกว่า alligator เพราะ alligator ส่วนใหญ่ไม่มีนิสัยก้าวร้าว เว้นเสีย
แต่ว่ามันจะรู้สึกว่าถูกรบกวนหรือถูกบุกรุกอาณาเขต ซึ่งผิดกับ crocodile ที่มีนิสัย
ก้าวร้าวกว่า พวกมันสามารถฆ่ามนุษย์ได้ เพียงแค่มนุษย์คนนั้นอยู่ผิดที่ผิดทาง 
เพราะ crocodile ส่วนใหญ่จะมีอาณาเขตของตัวเองซึ่งหากมีผู้บุกรุกเข้ามาเมื่อไหร่ 
พวกมันจะโจมตีทันที โดยเฉพาะ crocodile ที่อาศัยอยู่บริเวณแม่น้ำไนท์ มีรายงานว่า
พวกมันทำร้ายมนุษย์จนเสียชีวิตทุกปี ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยพยายามอย่าเข้าใกล้
ทั้ง crocodile และ alligator จะดีที่สุด
  อ้างอิง
  1. Alligator and Crocodile – Reptile (online) Available  : www.mcwdn.org/Animals/AliCroc.html
  2. Alligator vs. Crocodile – Animal planet (online) Available : http://animal.discovery.com/convergence/safari/crocs/expert/expert7.html 
  3. The Crocodile and Alligator – Genesis park (online) Available : www.genesispark.org/genpark/croc/croc.html  
  4. The difference between alligators and crocodiles – essortment information and advice you want  to know  (online) Available : http://www.essortment.com/differencebetwe_rnnj.html
  5. What’s the difference between a crocodile and an alligator? - Crocodilian Biology Database (online) Available : www.flmnh.ufl.edu/cnhc/cbd-faq-q1.html
  6. What is the difference between a crocodile and an alligator? – wise Geek (online) Available :http://www.wisegeek.com/what-is-the-difference-between-a-crocodile-and-an-alligator.html
  7. White Alligator and crocodile – Animal scoop (online) Available : www.billybear4kids.com/animal/whose-toes/toes7a.html 
 ภาพจาก อินเทอร์เน็ต ข้อมูลโดยยุวศรี ต่ายคำ จาก http://biology.ipst.ac.th

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น